رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

🔹دکتر مهدیزاده؛ داماد رئیس جمهوری ایران، سال نو را در کنار برادر عزیز افغانستانی تحویل کرد.