برچسب: علیخان نصراصفهانی

معدن

چاره بحران معدن چیست؟

علیخان نصراصفهانی استاد دانشگاه و فعال حوزه معدن گفت: نقش و اهمیت مجلس شورای اسلامی