رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

اختصاصی معدن مدیا / کامبیز مهدیزاده مدیر طرح توسعه زمین شناسی و معدن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفتگو با معدن مدیا :
🔹 باید برای پیاده کردن اصول HSE در معادن و نظارت مستمر بر آن تلاش کنیم
🔹 شاید برخی تفکرات سنتی بدلیل عدم آشنایی، موافق استفاده از این فناوریها نباشند، اما جلوی حرکت رود را نمیتوان گرفت

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.