روز: 29 دی 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

کارآفرینی و کارمندی

درّه‌ی کارآفرینی!

به بهانه برگزاری جشنواره اینوماین ما تعداد زیادی از جوانان کشورمان را به دره کارآفرینی