رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

برچسب: مجمع تجلی

تجلی

تجلی با این اخبار مثبت به مجمع می رود

مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/03/21 در استان تهران به آدرس خيابان وليعصر، بالاتر از مسجد بلال،