رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از صدور مجوز افزایش سرمایه خبر داد.

افزایش سرمایه ومعادن