گروه فولاد مبارکه با تولید 11 میلیون و 20 هزار تن گندله، در سال 1401 موفق به ثبت رکوردی جدید شد.


کارکنان فولادمبارکه در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین، رکورد تولید سالیانه 11 میلیون و 20 هزار تن گندله در گروه فولاد مبارکه را به ثبت رساندند و از رکورد قبلی تولید سالیانه 10میلیون و 726 هزار تن گندله عبور کردند.
فولاد سنگان نیز با تولید 4میلیون و 57 هزار تن گندله، رکورد قبلی خود را که به میزان 4میلیون و 17هزار تن به ثبت رسیده بود بهبود داد.