روز: 13 دی 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مجید وفایی فر رییس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

میزهای تعمیق ساخت داخل در جشنواره فولاد برگزار شود

رییس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران پیشنهاد داد که با برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل در دومین جشنواره ملی فولاد، طرف های عرضه و تقاضای این صنعت در مقابل هم قرار گرفته و با اطلاع از توانمندی ها و قابلیت های یکدیگر و همچنین نیازها، به توسعه و تعمیق داخلی سازی در این صنعت بپردازند.