جستجو

روز: 14 فروردین 1403 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

معدن‌کاری سبز

دو مانع توسعه معدن‌کاری سبز

بهره‌‌‌‌‌برداری از معادن بدون درنظرگرفتن ابعاد مختلف آن، می‌تواند پیامدهای ناخواسته فراوانی را به‌دنبال داشته‌باشد.