رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: اگر بهموقع و به میزان کافی مواد اولیه به ما برسد ظرفیت خود را میتوانیم ساالنه به سه و نیم میلیون تن تولید فولاد برسانیم.


به گزارش معدن مدیا به نقل از معدن نیوز، مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان گفــت: علیرغم تمام ناملایماتی که صورت گرفت در جنگ اقتصادی خوش درخشیدیم و در صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد برای کشور و بازگشــت منابع ارزی حاصل از صادرات موفق بودیم.

منصور یزدیزاده، اظهار داشت: مشکل اصلی ذوب آهن اصفهان تأمین مواد اولیه است که اگر به موقع و به میزان کافی به ما برسد ظرفیت خود را می توانیم سالانه به سه و نیم میلیون تن تولید فولاد برسانیم.

مدیرعامل شرکت با بیان این که ذوب آهن اصفهان در طول ۵۰ سال گذشــته همواره تحولات شگرفی را در خود ایجاد کرده است، خاطرنشــان ساخت: ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین مجموعه صنعتی بزرگ در کشور است که طرح جامع زیست محیطی را با همکاری دیگر نهادها تدوین کرده و در حال اجرای این طرح است.

وی با بیان این کــه برخی از افراد ذوب آهــن را با فولاد مبارکه و دیگر صنایع فولادی مقایسه می کنند، افزود: این مقایسه درست نیست چرا که روش تولید فولاد در ذوب آهن اصفهان و هزینه های تمام شده این مجموعه در مقابل دیگر صنایع فولادی که از سوبسیدهای دولتی و یارانه های خاصی برخوردار هستند متفاوت است.

یزدی زاده با اشــاره به فعالیت های ذوب آهن اصفهان در زمینه های درمانی، فرهنگی و ورزشــی یادآور شد: ذوب آهن تنها مجموعه صنعتی اســت که بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی دارد و در کنار این موضوع رسالت هایی را نیز در زمینه فرهنگی و ورزشــی بــرای خود تعریف کرده اســت که در عرصه های بین المللی و کشــوری دستاوردهای چشمگیری را کسب کرده اند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، تاکید کــرد: با توجه به مشکلات مربوط به مواد اولیه ذوب آهن اصفهان تقاضا داریم یک کمیته تخصصی نیازهای ذوب آهن را بررسی و راســتی آزمایی کند و در صورت اثبات این مشکلات برای تأمین مــواد اولیه به کمــک ذوب آهن اصفهان بشتابند.

وی با بیان این که علیرغــم تمام ناملایماتی که صورت گرفت در جنگ اقتصادی خوش درخشیدیم، تصریح کرد: ذوب آهن اصفهان در صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد برای کشــور و بازگشــت منابع ارزی حاصل از صادرات خوش درخشید.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.