رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

سید محسن میرمحمدی، نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سنگ آهن گهرزمین: