جستجو

«عباس نعیمی» در توضیح این مطلب در ویژه نامه سالانه ایمیدرو افزوده است: وقتـی ایمیدرو ۵۰ درصد از سـهام را داشـته باشـد با زمانـی که ۱۰۰ درصد سـهام را داشـته باشـد، تفـاوت چندانی نمی کنـد و تصدی در اختیار ایمیدروست.
به اعتقاد وی، وارد شدن ایمیدرو به بورس موجب می شود که مـردم با پرداخـت نقدینگی، در منافـع ایمیـدرو شـریک شـوند و از آنجا که مسـوولان باید در مجامـع بـه مـردم توضیـح دهنـد و پاسـخگو باشـند، این رونـد باعث ارتقـای عملکـرد ایمیدرو می شـود.
وی خاطرنشان ساخت: اعتقـادم دارم کـه بخشـی از ایمیـدرو باید در بـورس عرضه شـود، اما بایـد بررسـی شـود که ایـن ایده مشـکلات قانونی دارد یا خیـر که نیازمند بررسی است.

به گفته نعیمی چنانچه  دولـت مـی خواسـت کاری بـرای واگـذاری انجـام دهد، درصـدی از ایمیدرو را در بـورس عرضه می کرد؛ به ایـن معنـا که ایمیدرو تبدیل به شـرکت بورسـی می شد و ۱۰ درصد آن (اعـم از ذوب آهـن، فـولاد مبارکه و …) به مـردم واگذار می شد.
وی خاطرنشان ساخت: وقتـی شـرکت ذوب آهن بـه تنهایی واگـذار می شـود، شرایط کنونی بوجود می آید کـه الان معدن ندارد و با مشـکلاتی در تامین مـواد اولیه روبروسـت، امـا وقتی ۱۰ درصد از ذوب آهن یا فـولاد مبارکه واگذارشـود، در عیـن اینکه به اهداف دسـت مـی یابد، زنجیـره ارزش نیز دچار مشـکل نمی شـود.

اکتشاف و زیر ساخت کار ایمیدرو

نعیمی یاداور شد: امروز کار سازمان ایمیـدرو انجـام کار اکتشـاف و فراهم سازی زیرسـاخت اسـت و پـس از آمـاده کـردن ایـن حـوزه ها، برای سـرمایه گـذاری به بخـش خصوصـی واگـذار خواهد شد، بنابراین بدلیل اینکه مشخصه واگذاری انجام نشده، طـرح های فـولاد اسـتانی، پترولیوم کک و غیره سـال هاسـت که به نتیجه نرسـیده اسـت.
وی تصریح کرد: اکنون ایمیدرو شـرکت هـا را بـه سـمت طـرح هـا هدایت می کند و پـروژه هـا را بـه آنها واگـذار مـی نماید، و در واقع بخش خصوصـی در این عرصه باید بازیگر باشـد و ایمیـدرو نبایـد به دنبال احـداث کارخانه فولاد باشـد.

مشارکت شرکت های بزرگ در اجرای طرحها

قائم مقام ایمیدرو گفت: امروز شرکت های بزرگ در اجرای طرح ها مشارکت می کنند و براین اساس طرح الکترود گرافیتی به فولاد مبارکه و طرح پترولیوم کک به فولاد خوزستان واگذار شده است و بدین ترتیب این شرکت ها از محل سود تقسیم نشده، طرح ها را راه اندازی می کنند و در واقع متعلق به شرکتهاست.
وی اضافه کرد: سازمان ایمیدرو شـرکت هـا را بـه سـمت طـرح هـا هدایت و پـروژه هـا را بـه آنها واگـذار مـی کند و در حقیقت این سازمان از شرایط تصدی گری خارج می شود و به جای بازیگر، نقش مربی را ایفا می کند.
نعیمی یادآور شد: طرح تیتانیوم کهنوج سـابقه آن به پیش از شکل گیری سازمان ایمیدرو (۱۳۸۳) مربوط می شود،  ایـن شـرکت تاسـیس شـده، اما بیش از پنج درصد پیشـرفت نداشت.
به گزارش ایرنا، مسلم مروجی فرد رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان،به تازگی اعلام کرد: پس از دو سال پیگیری مسوولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، معدن تیتانیوم کهنوج به بخش خصوصی واگذار شد.
وی یادآور شد: بیش از ۳۰ سال این معدن در اختیار دولت بود، اما به دلیل حجم سرمایه گذاری بالا و کمبود منابع دولتی و نداشتن فناوری، فعال نشده بود.
مروجی فردتصریح کرد: معدن تیتانیوم کهنوج بیش از یکهزار نفر اشتغال‌زایی مستقیم و یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد، که با بیش از ۲۰ جلسه بین نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی با وزیر و رییس سازمان ایمیدرو با نظر مساعد به بخش خصوصی واگذار شد.

منبع: ایرنا

مطالعه‌ی بیشتر:

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی این وبسایت تحت عنوان «اختصاصی معدن‌مدیا» و در این دسته‌بندی، به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.