رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

قیمت بیلت در بازار داخلی چین در 674 دلار هر تن درب کارخانه با 13 درصد مالیات بر ارزش افزوده در ثبات است. آخرین قیمت قرارداد میلگرد در بورس شانگهای نیز 715 دلار حمل اکتبر ثبت شده که نسبتا در ثبات بوده است.

منبع : ایفنا