جستجو

تولیدکنندگان لیتیوم نگران این هستند که تأخیر در صدور مجوز معادن، کمبود نیروی انسانی و تورم ممکن است توانایی آنها را برای تامین مقدار کافی این فلز در تولید باتری برای برآورده کردن نیاز برق‌رسانی در جهان، مختل کند. لیتیوم که زمانی فلزی خاص بود که عمدتاً در سرامیک‌ها و داروسازی استفاده می‌شد، اکنون یکی از فلزات مورد تقاضای شدید خودروسازان دنیاست.
انتظار می‌رود تقاضای جهانی لیتیوم در سال 2030 به میزان 500000 تن از عرضه بیشتر شود. کارشناسان و تولید کنندگان همگی نسبت به کمبود احتمالی هشدار می‌دهند.
سال گذشته 45 معدن لیتیوم در جهان فعال بود که 11 معدن در سال جاری و 7 معدن در سال آینده افتتاح خواهند شد. این سرعت بسیار کمتر از آن چیزی است که کارشناسان می گویند برای اطمینان از عرضه جهانی کافی است.
حتی اگر معادن لیتیوم بیشتری ساخته شود، امکانات کافی برای تولید انواع تخصصی این فلز برای رفع نیاز باتری ها وجود ندارد. تفاوت زیادی بین لیتیومی که از زمین خارج می‌شود و لیتیومی که وارد باتری می‌شود، وجود دارد.

منبع: فولادبان