جستجو

با همکاری کارشناسان فولاد مبارکه و شرکتهای سازندۀ داخلی برای اولین بار سنسورهای تشخیص سرباره با کمتر از نصف هزینۀ نوع مشابه وارداتی، بومی سازی شد.

رئیس دفتر فنی تعمیرات فولادسازی و ریخته گری مداوم ضمن اعلام این خبر گفت: سیستم تشخیص سرباره (Electromagnetic Slag Detector) در ماشینهای ریخته گری نقش بسیار مهمی در جلوگیری از تخلیۀ سرباره موجود در پاتیلها به تاندیش و سپس ریختهگری دارد.

عباس محمدی در تشریح چگونگی شکلگیری سرباره و تأثیر آن در فرایند تولید مواد مذاب گفت: بهطور طبیعی مواد مذاب بهطور معمول همواره حاوی مقداری سرباره است که به دلیل چگالی کمتر نسبتبه فولاد مذاب در بالای ذوب قرار میگیرد. این مواد در انتهای زمان تخلیۀ پاتیل بر روی تاندیش ماشینهای ریختهگری، با ایجاد جریان گردابی کف پاتیل، به مجرای خروجی راه مییابد و باعث تجمع در تاندیش و افزایش ریسک ورود به قالب و ایجاد ناخالصی و حتی بیرون ریختن مواد مذاب از تاندیش (break out) خواهد شد.
وی افزود: عملکرد این سیستم به گونهای است که با تشخیص بهموقع وجود سرباره در مجرای خروجی پاتیل هشدار صادر میکند و به طور خودکار جریان مذاب قطع می شود.
رئیس دفتر فنی تعمیرات فولادسازی و ریخته گری مداوم اظهار داشت: برای حصول این امر سنسورهایی در بالای کاست خروجی پاتیلها نصب شده است که با اتصال به سیستم آشکارساز ESD100 واقع در اتاق برق، سیگنال تحریک را دریافت میکند و باتوجهبه خاصیت نفوذپذیری مغناطیسی متفاوت  (Magnetic Permeability) سرباره و فولاد سیگنالی را بهصورت فیدبک به سیستم آشکارساز ارسال میکند. در اصل سیستم اندازهگیری (۱۰۰ AMEPA ESD) سربارۀ حمل شده در پاتیل ذوب را تشخیص میدهد. این سیستم به مقادیر کمی سرباره پاسخ میدهد و این امکان را فراهم میآورد که اپراتور قبل از شناسایی بصری بتواند واکنش نشان دهد.
به گفتۀ عباس محمدی سیستم آشکارساز با فیلتراسیون نویزها و تجزیهوتحلیل سیگنال دریافتی از سنسور، میزان سربارۀ خروجی پاتیل را تعیین میکند و با رسیدن درصد اسلگ به میزان ۱۰ درصد فرمان بستن کاست خروجی پاتیل صادر میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: این سنسور که بهطور خاصی با شرایط موجود در سایت سازگار شده است، خروجی پاتیل را محصور میکند و مدولاسیونهای هدایت الکتریکی در ذوب خروجی پاتیل را تشخیص میدهد. استفاده از این سنسور به این صورت است که به دور محل خروج مذاب از پاتیل وصل شده و با اندازهگیری شار اطراف لوله، درصد سربارۀ مذاب را تشخیص میدهد و همانطور که در شکل ملاحظه میشود سنسور از دو حلقۀ سیمپیچیشده تشکیل شده است. یک سیگنال جریانی معین بهعنوان جریان تحریک ارسال، و در خروجی یک سیگنال ولتاژ دریافت میشود و بر اساس مقدار این سیگنال ولتاژی میتوان مقدار سرباره در مذاب را تشخیص داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: سرباره دارای رسانایی بسیار کمتری نسبت به فولاد مذاب است و بنابراین جریان گردابی کمتری در سرباره القا میشود تا بر میدان تأثیر بگذارند. این پدیده باعث تغییر در ولتاژهای اندازهگیری میشود و بدین معنی است که فولاد را میتوان از سرباره تشخیص داد.

وی از عمر بالای سنسورها و آسیب دیدن آنها در فرایند تخریب و بازسازی نسوز پاتیلها بهعنوان دو عامل اصلی خرابی و تعویض این تجهیزات حساس نام برد و ادامه داد: این سنسورها تا پیش از این از خارج از کشور و با قیمتهای زیاد تأمین میشد که در سالهای اخیر سازندۀ خارجی بهدلیل تحریم از فروش آنها به ایران خودداری میکرد و خطوط تولید با ریسک توقف مواجه بود.
وی با تأکید بر اینکه نمونۀ بومیسازیشده بهخوبی با نوع مشابه وارداتی قابل رقابت است، اظهار داشت: با همت و پیگیری دفتر فنی تعمیرات ناحیه، کارشناسان تعمیرات واحدهای ریختهگری مداوم و آمادهسازی پاتیل با همکاری شرکت آبادیس فاطر، تحریمها را به فرصت تبدیل کردند و کار بومیسازی این سنسورهای وارداتی با موفقیت انجام شد؛ بهنحویکه نسوزهای بومیسازیشده پس از گذراندن فرایند تست سرد و گرم و تأیید بهرهبردار بهخوبی در مدار تولید قرار گرفت.
گفتنی است هزینۀ ساخت و تأمین این محصول از داخل کمتر از نصف قیمت سنسورهای خارجی است و سالانه از خروج میزان زیادی ارز از کشور جلوگیری خواهد شد.
وی در بخش پایانی سخنان خود از بومیسازی کل سیستم آشکارساز (ESD100) در آیندۀ نزدیک خبر داد و گفت: با همت و تلاش شرکتهای دانشبنیان داخلی و ظرفیت و توانمندی مجموعه کارشناسی ناحیۀ بومی سازی در حال پیگیری است.

 

منبع: وبسایت رسمی فولاد مبارکه اصفهان

مطالعه‌ی بیشتر:

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی این وبسایت تحت عنوان «اختصاصی معدن‌مدیا» و در این دسته‌بندی، به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.