مهندس ناصر تقی زاده بعنوان مدیر عامل و مهندس محمود نوریان بعنوان رئیس هیات مدیره انتخاب و معرفی شدند.

 

انتخاب اعضا کدال

مطالعه‌ی بیشتر: