مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) در ۱۱ ماه سال‌جاری، ۹ میلیون و ۵۵۰‌ هزار تن بوده است.


در ۱۱ ماه سال‌جاری، صادرات فولاد میانی کشور، ۶ میلیون و ۶۵۱‌ هزار تن بوده که کاهش یک درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.
از صادرات فولاد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، ۴ میلیون و ۹۰۶‌هزار تن و سهم صادرات اسلب، یک میلیون و ۷۴۵‌ هزار تن بوده است. در ۱۱ ماهه سال‌جاری، صادرات اسلب کاهش ۱۳ درصدی را تجربه کرده و صادرات بیلت و بلوم نیز ۶‌ درصد افزایش یافته است.

وضعیت صادرات محصولات فولادی

کل صادرات محصولات فولادی کشور در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، ۲ میلیون و ۸۹۹ ‌هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۴ درصدی را نشان می‌دهد. از میان محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل فولادی، ۲ میلیون و ۴۸۲ ‌هزار تن بوده و صادرات این مقاطع در ۱۱ ماه سال‌جاری، ۰/ ۲‌درصد کاهش یافته است.
صادرات میلگرد در ۱۱ ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، یک ‌درصد افزایش یافته است و به ۲ میلیون و ۱۹۷‌هزار تن رسیده است. صادرات مقاطع تخت فولادی نیز با کاهش ۲۰ درصدی به ۴۱۷‌ هزار تن رسیده است. گفتنی است در ۱۱ ماهه امسال صادرات آهن اسفنجی ۷۶۹‌هزار تن بوده است که کاهش ۲۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

منبع: انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران