قراضه وارداتی ترکیه 1%+
زغالسنگ فوب استرالیا 0.4%-
آلومینا 0.8%-
اسلب دریای سیاه 0.9%-
بیلت شرق آسیا 1.3%-
بیلت دریای سیاه 1.6%-
ورق گرم فوب چین 1.7%-
ورق گرم دریای سیاه 3.1%-
سنگ آهن 4.1%-
زغالسنگ داخلی چین 6.4%-

منبع: کانال تلگرامی کامودیتی