مصرف فولاد کشور در سال 1401 از ۲۳ میلیون تن گذشت، ضمن اینکه مصرف مقاطع طویل فولادی در مرز ۱۰ میلیون تن قرار گرفت.


براساس تازه ترین آمارهای رسمی، در سال ۱۴۰۱ مصرف ظاهری فولاد میانی (بیلت و بلوم و اسلب) به ۲۳ میلیون و ۶۷ هزار تن رسید.

وضعیت مصرف فولاد میانی

در بخش فولاد میانی، ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار تن سهم مصرف ظاهری بیلت و بلوم و ۹ میلیون و ۶۴۲ هزار تن سهم مصرف ظاهری اسلب بوده است. مصرف ظاهری بیلت و بلوم افزایش ۱۶ درصدی داشته و مصرف ظاهری اسلب هم ۱۱ درصد افزایش داشته است.

وضعیت مصرف محصولات فولادی

در گزارش آماری انجمن فولاد، رشد مصرف ظاهری مقاطع تخت فولادی افزایش ۸ درصدی و رشد مصرف ظاهری مقاطع طویل فولادی افزایش ۱۸ درصد اعلام شده است.
در این راستا، مصرف ظاهری مقاطع تخت ۹ میلیون و ۹۳ هزار تن بوده که ۸ میلیون و ۷۰۵ هزار تن سهم ورق گرم، ۲ میلیون و ۶۳۹ هزار تن سهم ورق سرد و ۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تن سهم ورق پوششدار بوده است. مصرف ظاهری ورق گرم افزایش ۹ درصدی داشته، مصرف ظاهری ورق سرد کاهش ۷ درصدی و مصرف ظاهری ورق پوششدار افزایش ۱۴ درصدی داشته است.
در سال ۱۴۰۱، مصرف ظاهری تیرآهن با رشد ۷ درصدی به ۱ میلیون و ۱۷۱ هزار تن رسیده است و مصرف ظاهری میلگرد هم با افزایش ۲۱ درصدی به ۸ میلیون و ۰۹۰ هزار تن رسیده است. مصرف ظاهری نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل فولادی با افزایش ۲۱ درصدی همراه بوده است.

وضعیت مصرف آهن اسفنجی

در همین حال، مصرف ظاهری آهن اسفنجی در سال گذشته افزایش ۵ درصدی یافته و به ۳۰ میلیون و ۸۶۶ هزار تن رسیده است.

منبع: فولادبان