موجودی محصولات فولادی فولادسازان چینی 4 درصد افت هفتگی داشته روز گذشته 12.28 میلیون تن ثبت شد. میزان موجودی ورق گرم در 2.6 میلیون تن ثبات داشت و موجودی ورق سرد 2 درصد افت داشته 1.21 میلیون تن شنیده شد.
همچنین میزان موجودی بازار ورق تخت یک میلیون تن و بدون تغییر بود و موجودی میلگرد و مفتول با 5 و 10 درصد کاهش به 6.13 و 1.33 میلیون تن رسیده است.

منبع: ایفنا