جستجو

برای عبور از شرایط کنونی کشور، دســتیابی بــه فناوری و روش تولیـد محصـولات جدیـد از اهمیت بالایی در صنایع مختلف برخوردار است.


به گزارش معدن مدیا و به نقل از دنیای اقتصاد، در شــرایط تحریـم و شیوع ویروس کرونـا بایـد بـرای بخش‌هـای منابـع انسـانی، تکنولـوژی، صـادرات و اهداف تعیین‌شـده در ایـن حـوزه و همچنیـن تامیـن پایـدار اقـدامات اســتراتژیک تمهیداتـی اندیشـیده شـود کـه تولیـد و تـداوم آن بــا مشــکلی مواجــه نشــود. حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فولادمبارکه با بیان این مطالب معتقد است: اکنون زمان ارتقای هرچه بیشتر فناوری تولید فولاد و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا در کشور است و این راهبرد جدید شرکت است. وی می‌افزاید: در شرایط کنونی که با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه هستیم باید با اتخاذ استراتژی‌های کارآمد توان خود را ارتقا دهیم، زیرا فقط در این صورت می‌توان از چالش‌های پیش رو عبور کرد.
به گفته وی بایــد در حــوزه کنتــرل موجودی‌هــا و میــزان مصــارف و حمل‌ونقــل عملکــرد خوبــی داشـته باشـیم تـا بـا کمتریـن چالـش جـدی از ایـن شـرایط گـذر کنیــم.

مدیرعامل فولادمبارکه بر بومی‌ســازی و اجــرای به‌موقــع پروژه‌هــای در دســت اقــدام تاکید کرد و افزود: باید برنامه‌ریزی‌هــا را بازبینــی و بــا دقت بیشـتر اجرا کرد تا از ایجاد هرگونـه توقف در خطـوط تولید جلوگیـری شـود.

وی با اشاره به دســتاوردهای شــرکت در حــوزه ایمنــی، تولیــد و افزایــش کیفــی محصــولات و نقــاط قابل‌بهبــود شــرکت و تاکید بر مسـائل ایمنـی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون به‌ویــژه در شــرایط کرونــا بایــد ایــن مراقبت‌هــا را بـا حساسـیت و دقـت بیشـتری اجـرا کنیـم تـا همچنـان از نیـروی انسـانی کارآمد برخـوردار باشـیم و روند روبه رشـد تولید ادامــه یابــد.

وی به افتتاح پروژه کنسانتره سنگان به‌عنوان یکی از دسـتاوردهای فولادمبارکه اشاره کرد و گفـت: افتتـاح این پروژه در اوج شـیوع ویـروس کرونـا اتفـاق افتـاد و این در شـرایطی بود کـه کارشناسـان طــرف قــرارداد خارجــی از ادامــه اجــرای پــروژه ســر باز زدنــد؛ اما متخصصــان داخلی ایــن کار بســیار مهــم را بـه سرانجام رساندند.

مدیرعامل فولادمبارکه بـا تاکیـد بـر اینکـه ظرفیـت تولید سـنگان بایـد هرچـه سـریع‌تر بـه بیـش از ۵ میلیـون تـن برسـد، افزود: بـا توجـه بـه مـواردی کـه در حـوزه مـواد معدنـی مطـرح اسـت، بهره‌بـرداری حداکثری از فـاز اول و رسـیدن بـه ظرفیـت اسـمی آن و تکمیـل فـاز دوم ایـن پـروژه بــرای تامیــن خــوراک شــرکت و ثبــات تولیــد بســیار مهــم اســت.

وی همچنین تولید موفقیت‌آمیز اسـلب گاز تـرش در فـولادمبارکه را از جمله دستاوردهای شرکت برشمرد و تصریح کرد: اســلب گازتــرش و فراهــم کــردن بســتر مناســب بــرای تامیــن لوله‌های نفتی از مهم‌تریــن و اســتراتژیک‌ترین پــروژه‌های ما است، زیرا در شرایط کنونی که کشور با محدودیت‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کند، اجرای چنیـن پروژه‌هایـی بار روانی بسیار مثبتی در جامعه دارد.

عظیمیان تاکیـد کـرد: در سـال جهـش تولیـد باید تمامـی ورق‌هـای موردنیـاز صنایـع لـوازم خانگـی و بخـش مهمی از ورق موردنیـاز خودروسـازان را در فـولادمبارکـه تولیـد کنیم.

مدیرعامل فولادمبارکه از راه‌اندازی واحــد فولادسـازی ۸۰۰ هـزار تنـی فـولاد سفیددشـت در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با ورود این خط به مدار تولید، فــولاد مبارکــه بــا احتســاب اســلب مــازاد خـود حـدود ۳ میلیـون تـن اسـلب معطـل نـورد خواهـد داشـت، ازاین‌رو احـداث ایـن خـط نـورد بـرای تولیـد انـواع ورق‌هایـی کـه تاکنــون امــکان تولیــد آنهــا وجــود نداشــته اســت بــرای شرکت و اقتصـاد ملی بسـیار مهـم و حیاتی اسـت.

به گفته وی، نـورد گرم ۲ فـولادمبارکـه کمـک خواهـد کـرد تـا انـواع ورق در کشـور به وفـور در دســترس مصرف‌کننــده واقعــی قــرار گیــرد.

وی گفت: فـولادمبارکه درصدد اسـت نسـل چهـارم تکنولـوژی را به عنـوان یـک الگـو در صنعـت فـولاد کشـور ایجاد کند تا چالــش مــواد معدنــی خــود را برطرف و ســبد محصــولات خــود را تکمیــل کند.

مدیرعامل فولادمبارکه بـا تاکیـد بـر اهمیـت احـداث نـورد گـرم شـماره ۲ فـولادمبارکه بـرای اقتصـاد ملـی، افزود: به‌رغم عدم همکاری شرکت اروپایی برای احــداث ماشــین ریخته‌گــری شــماره ۵، اما فــولادمبارکــه بدون تعلل و بـا همـکاری شـرکت چینـی ایـن ماشـین را بـا موفقیـت احـداث کـرد، ماشـینی کـه اسـلب گاز تـرش و بسـیاری از دیگــر محصولاتی را کــه پیــش از ایــن وارداتــی بودنــد به‌خوبــی ریخته‌گـری می‌کنـد.

وی همچنین در مورد عدم همکاری شرکت اروپایی برای اجرای نورد گـرم شـماره ۲ تصریح کرد: بـا توجه بـه تجربـه موفق قبلـی و همکاری با شرکت چینی طرف قرارداد، در این زمینه نیز موفق به ادامه همکاری شدیم.

عظیمیـان به عملکرد فولادمبارکه در سه ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: در ۳ ماه نخست امسال رکوردهای تولید در نواحی آهن‌سازی، فولادسازی و ریخته‌گری مداوم، نورد گرم و سرد فولادمبارکه و مجتمع فولاد سبا به ثبت رسید و درآمد این شرکت ۳۲درصد رشد را تجربه کرد.

به گفته وی، فولادمبارکه در بخش تولید فولاد خام در این سه‌ماه، توانست یک‌میلیون و ۸۹۶ هزار و ۱۹۱ تن تختال تولید کند که این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (یک‌میلیون و ۶۳۱ هزار و ۸۱۲ تن) حاکی از رشد ۲/ ۱۶ درصدی است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به اهمیت تامین حداکثری انواع محصولات فولادی تخت برای کشور تصریح کرد: علاوه‌ بر موفقیت شرکت در ناحیه نورد گرم فولادمبارکه، مجتمع فولادسبا نیز در سه ماهه نخست امسال توانست در بخش کلاف گرم با ۹ درصد رشد تولید نسبت ‌به مدت مشابه سال قبل (۳۴۰ هزار و ۲۶ تن) به رکورد تولید ۳۷۰ هزار و ۶۶۸ تن دست یابد.

به گفته وی، همچنین این مجتمع در مدت یادشده ۲ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۳۴۲ تن آهن اسفنجی تولید کرد و توانست نسبت به مدت مشابه سال قبل (۲ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۴۸۱ تن) رشد ۸/ ۴ درصدی را تجربه کند.

عظیمیان با اشاره به میزان درآمد ناشی از فروش محصولات این شرکت در سه‌ماهه ابتدایی سال‌جاری تصریح کرد: فروش این شرکت در مدت یادشده با رشد ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی نوید داد: در سال جهش تولید همه اهداف ترسیم‌شده در تولید، اجرای توسعه‌ها و روند روبه‌رشد فناوری گروه فولادمبارکه محقق خواهد شد و تمامی سهامداران و ذی‌نفعان بیش ‌از پیش از دارا بودن سهام شرکت منتفع خواهند شد.

مدیرعامل فولادمبارکه برنامه افزایش ۸ درصدی تولید گندله، افزایش ۲۵ درصدی آهن اسفنجی، افزایش ۳ درصدی تولید فولاد خام و همچنین از برنامه افزایش ۳۶ درصدی صادرات و رشد ۱۵ درصدی درآمد این شرکت در سال جهش تولید خبر داد.

وی همچنین از راه‌اندازی فاز نخست پروژه الکترود گرافیتی شرکت نوین الکترود اردکان با بودجه‌ای حدود ۳۳۰ میلیون یورو در سال‌جاری خبر داد و افزود: مشارکت در طرح تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از طریق شرکت فولاد هرمزگان و نیز مشارکت در طرح تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در منطقه آزاد چابهار در دستور کار شرکت قرار دارد.

عظیمیان با اشاره به برنامه‌های پژوهشی شرکت تصریح کرد: تاسیس مرکز نوآوری تحول دیجیتال با همکاری دانشگاه تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، بومی‌سازی ۱۲۰۰ متریال کد استراتژیک پیچیده و تحریمی برای نخستین‌بار و همچنین بومی‌سازی فرآیند اسکین پاس مجتمع فولاد سبا بخشی از عملکرد گروه مبارکه در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری است.

وی با بیان اینکه فولاد مبارکه می‌تواند راهبر و پیشرو فناوری و بومی‌سازی در حوزه فولاد باشد، خاطرنشان کرد: این شرکت در کنار توسعه، می‌تواند در راستای تحقق ساخت داخل نیز جهت‌گیری داشته باشد.

مطالعه‌ی بیشتر:

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی این وبسایت تحت عنوان «اختصاصی معدن‌مدیا» و در این دسته‌بندی، به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.