روز: 3 فروردین 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

معدن در سالی گذشت

«بهرام شکوری» در یادداشتی به بررسی وضعیت بخش معدن کشور در سال گذشته و تاثیر شیوع کرونا بر این بخش پرداخته است.