پیام ایرج ترابی ، مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان:

? ترویج امید در جامعه، رسالت روابط عمومی‌ها در سال جهش تولید

روابط عمومی روحیۀ پرسشگری را بسط میدهد، قدرت اقناع دارد، هدایت و نفوذ در افکار عمومی را برنامهریزی میکند، تنظیمکنندۀ روابط درون و بیرون از سازمان است، بر بهبود سرمایۀ اجتماعی سازمان مؤثر است و میتواند مشارکت در فعالیتها را افزایش دهد و… اینها گوشهای از ویژگیها و کارکردهای روابط عمومی بر اساس تعاریف کلاسیک آن است، کارکردهایی که بهمرور شکل گرفته و امروز و با رشد فناوری ارتباطات و اطلاعات بسیار بیشتر هم شده است.

 

 

لینک مشاهده فیلم در آپارات

 

مطالعه‌ی بیشتر: