برچسب: صنعت معدن

نگاهی نو به اقتصاد معدن

نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور سال‌۱۴۰۰ نشان می‌دهد که تعداد ۶۰۲۵‌معدن